Polityka prywatności – RODO Woo Agency


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika strony wooagency.pl (dalej również „Strona”) przez  Woo Agency Sp. z o.o. z siedzibą ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Woo Agency Sp. z o.o. z siedzibą ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków NIP: 679-317-91-54.

2. Administrator chroni dane Użytkownika na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator będzie przetwarzał następujące dane Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na stronie przez udostępniony formularz – imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na stronie, obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej strony, hostingu.

2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

3. O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych lub zmianie praw Użytkownika, Administrator poinformuje niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

Dostęp do danych

1. Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone do przetwarzania następującym grupom podmiotów: podwykonawcom Administratora świadczącym usługi w zakresie doradztwa, hostingu, marketingu, usług audytowych lub prawniczych, podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, agencjom reklamowym, dostawcom usług IT oraz narzędzi analitycznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Podstawą przetwarzania może być w niektórych przypadkach uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jakim jest dopasowanie treści Strony i jej funkcjonalności do zainteresowań Użytkownika a także wykrywanie nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie Strony.

3. W przypadku przetwarzania uzyskanych od Użytkownika danych osobowych poinformujemy go, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy lub udzielenie zgody oraz czy ma on obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:

 • jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika – okres przechowywania danych osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Użytkownik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
 • jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.

3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

1. W każdej chwili Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, jakie jego dane osobowe przechowuje Woo Agency Sp. z o.o. Aby to zrobić, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@wooagency.pl lub drogą pocztową na adres:
Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków – Użytkownik otrzyma informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

2. Gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane WOO AGENCY Sp. z o.o..

3. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Zgłoszenie może zostać dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail info@wooagency.pl lub drogą pocztową na adres: Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków .

4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

5. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Woo Agency Sp. z o.o. W takim wypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika. Prawnie usprawiedliwionym celem nie może być w tym wypadku marketing bezpośredni  Woo Agency Sp. z o.o.

6. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośrednio. Może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 • informując o tym Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail info@wooagency.pl lub drogą pocztową na adres: Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków .

7. Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych.

8. Aby się skontaktować z Administratorem w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, Użytkownik możesz skorzystać z następujących form kontaktu:

 • wiadomość wysłana na adres e-mail: info@wooagency.pl lub
 • wiadomość wysłana drogą pocztową na adres: Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków .

9. Jeśli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezgodnie z prawem albo niedostatecznie je chroniąc, może skontaktować się z nami. Ma też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

11. W przypadku wycofania zgody, Woo Agency Sp. z o.o. nie będzie więcej wysyłać Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

12. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wycofanie zgody w formie wiadomości e-mail na adres: info@wooagency.pl lub
 • drogą pocztową na adres: Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków .

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zadane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail info@wooagency.pl lub drogą pocztową na adres: Woo Agency Sp. z o.o.  ul. Konstantego Brandla 3 / 30-732 Kraków .

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:


 • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i na portalu Facebook.

4. Zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować politykę prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania ze strony. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:


 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

9. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.